Vedati i “Stupcave” bëhet grua, askush nuk e dalloi në ambinentin ku hyri e doli